เมืองนิคมคำสร้อย

อำเภอนิคมคำสร้อย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
อำเภอนิคมคำสร้อย
แผนที่จังหวัดมุกดาหาร เน้นอำเภอนิคมคำสร้อย
อุทยานภูหมู เคียงคู่ชลประทาน พุทธสถานภูดานแต้ งามแท้หม่อนไหม ภูมิปัญญาไทยตะกร้าสาน เล่าขานตำนานดงบังอี่
ข้อมูลทั่วไป
อักษรไทย อำเภอนิคมคำสร้อย
อักษรโรมัน Amphoe Nikhom Kham Soi
จังหวัด มุกดาหาร
รหัสทางภูมิศาสตร์ 4902
รหัสไปรษณีย์ 49130
ข้อมูลสถิติ
พื้นที่ 377.2 ตร.กม.
ประชากร 44,342 คน (พ.ศ. 2552)
ความหนาแน่น 117.55 คน/ตร.กม.
ที่ว่าการอำเภอ
ที่ตั้ง ที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย เลขที่ 138 หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 49130
พิกัด 16°22′18″N 104°33′2″E
หมายเลขโทรศัพท์ 0 4268 1118
หมายเลขโทรสาร 0 4268 1118

อำเภอนิคมคำสร้อย เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดมุกดาหาร เป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 รองจาก อ.เมืองมุกดาหาร เดิมเป็นตำบลคำสร้อย ขึ้นกับอำเภอมุกดาหาร ตั้งเป็นกิ่งอำเภอนิคมคำสร้อย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2518 ยกฐานะเป็นอำเภอนิคมคำสร้อย เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2522 แบ่งการปกครองเป็น 7 ตำบล 77 หมู่บ้าน มีประชากร 40,475 คน

แหล่งท่องเที่ยว 1.วัดภูด่านแต้ วัดภูด่านแต้ หรือวัดพุทโธธัมมะธะโร ถนนหมายเลข 212 อำเภอนิคม คำสร้อยห่างจาก ตัวเมืองมุกดาหาร 15-16 กิโลเมตร ตรงหลักกิโลเมตรที่ 134 เลี้ยวขวาเข้าไป จะพบประดิษฐาน พระพุทธรูป ขนาดใหญ บางประทานธรรมมีธรรมจักรเปล่งรัศมีอยู่ด้านบน มีความอ่อนช้อยสวยงาม ตั้งอยู่ริมถนนชยางกูร ทางหลวงหมายเลข 212 บ้านชัยมงคล ตำบลโชคชัย ตรงหลักกิโลเมตรที่134 เลี้ยวขวาเข้าไปใน บริเวณวัดซึ่ง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปางห้ามมาร มีธรรมจักรเปล่งรัศมีอยู่ด้านบน สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เพราะองค์พระพุทธรูปสร้างอยู่บนเนินเขาเล็ก ๆ มีประชาชนจากที่ต่าง ๆ เข้าไปนมัสการ และชมความงามของ บริเวณวัดกันอยู่เสมอ.

 

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

อำเภอนิคมคำสร้อยมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้

ประวัติ[แก้]

อำเภอนิคมคำสร้อย เคยเป็นอำภอหนึ่งของจังหวัดนครพนม เมื่อจังหวัดมุกดาหาร ได้รับการจัดตั้งเป็นจังหวัด เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2525 จึงขึ้นเขตการ ปกครองอยู่ในจังหวัดมุกดาหาร ตั้งแต่นั้นมา ตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย ตามประวัติศาสตร์มีหลักฐานที่พอเชื่อถือได้ว่า เมืองนคร พนมเป็นเมืองสืบเนื่องมาจากนครในอาณาจักรโคตรบูรณ์ ซึ่งอยู่บนฝั่งซ้าย ของแม่น้ำโขง ต่อมาได้ย้ายมาตั้งอยู่บนฝั่งขวา ในรัชสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรี ส่วนตำนานเมืองโครตรบูรณ์ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่ามีความเป็นมา อย่างไร สรุปว่าอำเภอนิคมคำสร้อยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรโคตรบูรณ์ อันรุ่งเรือง ในอดีต ปี พ.ศ. 2518 กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศแบ่งท้องที่อำเภอเมือง มุกดาหาร จังหวัดนครพนม เป็นกิ่งอำเภอนิคมคำสร้อย ต่อมาในปี พ.ศ. 2522 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติในหลักการให้ยกฐานะกิ่งอำเภอนิคมคำสร้อยเป็น อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัด มุกดาหาร

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอนิคมคำสร้อยแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 79 หมู่บ้าน ได้แก่

1. นิคมคำสร้อย   (Nikhom Kham Soi)   14 หมู่บ้าน  
2. นากอก   (Na Kok)   13 หมู่บ้าน  
3. หนองแวง   (Nong Waeng)   11 หมู่บ้าน  
4. กกแดง   (Kok Daeng)   13 หมู่บ้าน  
5. นาอุดม   (Na Udom)   12 หมู่บ้าน  
6. โชคชัย   (Chok Chai)   9 หมู่บ้าน  
7. ร่มเกล้า   (Rom Klao)   7 หมู่บ้าน  

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอนิคมคำสร้อยประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่

  • เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลนิคมคำสร้อย ตำบลนากอก และตำบลโชคชัย
  • เทศบาลตำบลร่มเกล้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลร่มเกล้าทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมคำสร้อย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิคมคำสร้อย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนากอก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย)
  • องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองแวงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลกกแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกกแดงทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนาอุดมทั้งตำบล
  • องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโชคชัย (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย)

ด้านสังคม

1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ โทร.0-4268-1135 โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ โรงเรียนอุดมวิทย์ โรงเรียนโชคชัยวิทยา โรงเรียนแวงใหญ่วิทยา

2.มหาวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย

ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ

ห้วยบังอี่ ป่าไม้ ภูเขา

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

1.อาชีพหลัก ได้แก่

ทำนา ทำสวน

2.อาชีพเสริม ได้แก่

ปลูกข้าวโพด

3.จำนวนธนาคาร

มี 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย โทร.0-4268-1076

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ฯ โทร.0-4268-8170

ธนาคารออมสิน

ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ อ้อย หม่อนไหม ยางพารา มันสำปะหลัง

2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่ ห้วยบังอี่

ภูมิอากาศ

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู ร้อน,ฝน,หนาว แหล่งน้ำธรรมชาติ มี 1 แห่งคือ อ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็ก

สภาพเศรษฐกิจ/อาชีพ

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และรายได้ส่วนใหญ่ มาจากภาคเกษตร ข้าวเป็นพืชเกษตรหลัก รองลงมา คือ อ้อยโรงงาน,ยางพารา,มันสำประหลัง ,หม่อนไหมและปอแก้วตามลำดับ รองลงมาคือ การค้าขาย และการบริการภาคอุตสาหกรรมซึ่งมีสัดส่วนน้อยมาก

การศึกษาศาสนา,วัฒนธรรมและสังคม

ศาสนา ประชากรส่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 ศาสนาอื่น ๆ ร้อยละ 1 มีวัด /สำนักสงฆ์ / มูลนิธิ 82 แห่ง พระสงฆ์,แม่ชี,สามเณร รวม 250 รูป

ขนบธรรมเนียมที่สำคัญ

ได้แก่การทำบุญในวันสำคัญทางศาสนา ,วันสงกรานต์,วันลอยกระทง

คติธรรม

  ความเชื่อและสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ได้แก่ คติธรรมทางพุทธศาสนา ฮีตสิบสอง ครองสิบสี่

ภาษาถิ่น

ภาษาไทยอีสาน, ภูไท,ย้อ,ข่า

ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านที่สำคัญ

ชาวภูไท นิยมทอผ้าลายขิด ผ้าไหม, ผ้าห่มไหมพรม , ตีเหล็ก ทอเสื่อ, จักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 33 แห่ง ขยายโอกาส 8 แห่ง โรงเรียนมัธยมศึกษา 5 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย 1 แห่ง วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร เครือข่ายนิคมคำสร้อย สถานที่ ฝึกอบรม/เรียน ใช้สถานที่ วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อยและศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนิคมคำสร้อย

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s